Diagnòstic de VIH. Inici d’una nova vida

Leyva-Moral,Juan Manuel(1), Mestres-Camps,Lourdes(1),
de Dios-Sánchez, Rosa (2) i Lluva-Castaño, Alicia(1)

(1)Professors Escola Superior d’Infermeria del Mar; (2) Bibliotecària i professora col·laboradora de
l’Escola Superior d’Infermeria del Mar. Membres del Grupo de Enfermería para el desarrollo de la Investigación Cualitativa en VIH (GRENFIC·VIH)

Aquest estudi ha rebut una ajuda per a la recerca del Col·legi d’Infermers i Infermeres de Barcelona (PR5392-11).
Part dels resultats es van presentar a les II Jornada del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 celebrades a Sitges (Barcelona) el dia 1/12/2012.
Presentat a ÀgInf a petició de la revista.

Resum:
Introducció: Segons el CEEISCAT, durant l'any 2011 es van notificar 633 casos nous de VIH a Catalunya. Gran part de la recerca estudia la infecció per VIH des d'una perspectiva positivista, obviant els significats subjectius individuals, imprescindibles per a comprendre els fenòmens des d’una perspectiva humanista.
Objectiu: Conèixer el significat de l’experiència de viure amb el VIH i comprendre com es construeix la vida després del diagnòstic, per tal d’afavorir el disseny de plans de cures realistes centrats en les persones.
Material i mètodes: Estudi qualitatiu basat en la Teoria Fonamentada. Les dades van ser recollides mitjançant entrevistes semi estructurades, analitzades mitjançant el mètode de les comparacions constants, fins aconseguir la saturació teòrica de les dades.
Resultats preliminars: Van participar 32 persones escollides mitjançant mostreig teòric. Viure amb el VIH significa “conviure amb la incertesa constant”, resultant de la interacció entre el patiment per l’estigma, el canvi de vida, i la dominació de l’experiència per part del sistema sanitari.
Conclusions: La infecció pel VIH es conceptualitza per l’obligatorietat de fer front a una nova vida imposada, caracteritzada pel patiment i la resposta social i/o sanitària poc realista, que no té en compte les necessitats i creences de les persones. Conèixer aquests significats pot proporcionar més salut i millor qualitat de vida a les persones i col·lectius, afavorint l’accessibilitat i la seguretat en les intervencions sanitàries.
Paraules clau: VIH, Sida, Estigma, Teoria Fonamentada, Infermeria.


Title: HIV diagnosis. Starting a new life


Abstract

Introduction: According CEEISCAT, during 2011 were reported 633 new cases of HIV in Catalonia. Much of the research studies of HIV infection from a positivist perspective, ignoring the subjective meanings individuals, essential for understanding the phenomena from a humanist perspective.
Aim: To ascertain the meaning of the experience of living with HIV and to understand how life is after diagnosis, in order to encourage the design of realistic nursing care plans focused on individuals.
Methods: Qualitative study based on grounded theory. Data were collected through semi-structured interviews, analyzed using the constant comparative method, until theoretical saturation of the data was achieved.
Preliminary Results: Data were collected through interviewing 32 people living with HIV, selected through theoretical sampling. Living with HIV means "living with constant uncertainty" resulting from the interaction between suffering stigma, life changes, and the domination of the experience by the health system.
Conclusions: HIV is conceptualized as the beginning of an imposed new life, characterized by constant suffering and by an unrealistic social and sanitary response that does not take into account the needs and beliefs of people. Knowing these meanings can provide more health and better quality of life for individuals and groups, promoting accessibility and safety in health interventions.
Keywords: HIV, AIDS, Stigma, Grounded Theory, Nursing

 

Com citar aquest document: “Diagnòstic de VIH. Inici d’una nova vida” Leyva-Morel, JM., Mestres-Camp, L., Dios-Sánchez-R.de., Lluva-Castaño, A. AgInf. Vol.17.2. Juny 2013